BV Real - realitná kancelária

Realitná únia
0918 47 21 84
0905 83 41 98
BV real

Chcete predať vašu nehnuteľnosť výhodnejšie a za lepšiu cenu ? Prečítajte si náš e-book 

Využite naše viac ako 9 ročné skúsenosti - predaj, kúpa a prenájom byty, domy a pozemky. 

BV REAL realitná kancelária - Overené reality, Kompletné služby na jednom mieste. V našej ponuke nájdete na predaj, prenájom, kúpu byty, domy a pozemky. Najväčší záber pôsobenia je v okrese Prievidza, postupne sa rozširujeme aj v okresoch Partizánske, Topoľčany, Žiar nad Hronom.

Španielsko Benidorm komplexný rezort Sierra Cortina pri pláži Costa Blanca.

Turecko, Antalya, Alanya, turecká riviéra, slnečné pláže - domy, byty, apartmány.

Stačí si len pozrieť, vybrať a zavolať 

Exekúcia z pohľadu veriteľa


Kedy a ako možno na niekoho podať návrh na exekúciu

Už sme si povedali o tom, ako postupovať v prípade ak vám hrozí exekúcia ale čo v prípade, ak ste na opačnej strane a vy ste osobou, ktorá potrebuje od niekoho vymôcť dlh? Dnes teda o tom, kedy a ako podať návrh na začatie exekučného konania.

Kto je oprávnený podať návrh

Návrh môže podať ktokoľvek buď sám, cez určeného zástupcu, (v prípade ak návrh podávajú viacerí oprávnení) alebo prostredníctvom exekútora. Od 1.4.2017 novela zákona zaviedla povinnosť komunikovať  v rámci exekučného konania výlučne elektronicky, preto musí byť aj návrh na vykonanie exekúcie podaný elektronicky.

Ako postupovať

Do role veriteľa sa môžete dostať veľmi jednoducho či už tak, že niekomu požičiate peniaze a dotyčný vám ich nevráti alebo častokrát sú to najmä majitelia bytov, ktorí svoju nehnuteľnosť prenajímajú a v dobrej vôli dávajú nájomníkom opakovane odklady platieb nájomného, čím sa dlh len zvyšuje až musí prísť na rad exekučné vymáhanie.

Najmä v takýchto prípadoch je dôležité si uvedomiť, že dlžobu je potrebné začať vymáhať čo najskôr a nie keď už je výška dlžnej sumy nesplatiteľná. Súd vám totiž nemusí priznať celú dlžnú sumu ale len jej časť, v závislosti od možností dlžníka. Môže sa teda stať, že čím dlhšie budete čakať, o to viac peňazí môžete prísť.

Ako teda začať. Samozrejme najjednoduchšie pre obe strany je snažiť sa celú vec vyriešiť dohodou, mimosúdne. Ak však tento postup zlyhá je nutné najskôr vykonať príslušné kroky na súde.

Ako prvé treba na dlžníka podať žalobu. Žiadať môžete aj úroky z omeškania, nie len dlžnú sumu, na základe čoho súd rozhodne koľko a dokedy vám dlžník musí zaplatiť. V prípade, že dlžník tak neučiní do súdom určeného termínu prichádza návrh na vykonanie exekúcie, ktorý podávate niektorému zo súdnych exekútorov.

Ako sa podáva návrh na vykonanie exekúcie

Ako sme už spomínali vyššie, tento návrh sa podáva elektronicky, prostredníctvom elektronického formulára „Návrh na vykonanie exekúcie“, do schránky Okresného súdu Banská Bystrica. Tento formulár je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti eŽaloby. Návrh je možné podať aj druhým spôsobom a to cez portál slovensko.sk. Návrh je potrebné autorizovať elektronickým podpisom, inak je považovaný za neplatný.

Čo musí návrh na vykonanie exekúcie obsahovať,:

  • meno a sídlo exekútora, ktorému je určený
  • kto návrh robí, čoho konkrétne sa týka, čo sleduje
  • označenie účastníkov konania, t.j. dlžníka a veriteľa (meno, priezvisko, bydlisko, štátne občianstvo)
  • v prípade právnickej osoby je to názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO
  • presné označenie exekučného titulu a vymedzenie vymáhaného nároku vrátane príslušenstva a trov predchádzajúceho konania
  • dátum a váš podpis.

Do návrhu môžete zahrnúť aj to, akým spôsobom sa má exekúcia vykonať.

Návrh sa predkladá v troch vyhotoveniach spolu s rovnopisom exekučného titulu s doložkou o vykonateľnosti a vyhlásenie, že váš dlžník nesplnil to, čo mu uložil súd. Vždy je lepšie sa s exekútorom poradiť vopred, no v prípade, že váš návrh bude neúplný, nezrozumiteľný alebo nesprávny, exekútor vás vyzve aby ste ho v lehote, ktorú sám určí (min. 10 dní) opravili resp. doplnili. Exekútor vás následne poučí ako návrh opraviť.

Začiatok exekučného konania

Exekútor sa po obdržaní vášho návrhu musí obrátiť opäť na súd a požiadať ho o poverenie na vykonanie exekúcie. Samotná exekúcia sa začne vykonávať až keď exekútor dostane od súdu poverenie na jej vykonanie. Exekútor má 15 dní na to, aby požiadal súd o poverenie na vykonanie exekúcie a následne má súd ďalších 15 dní , dokedy písomne musí písomne poveriť exekútora , aby vykonal exekúciu. Po udelení poverenia súdom, vás i dlžníka exekútor upovedomí o začatí exekúcie a o predbežných trovách.

Potom už je všetko v rukách exekútora. V prípade ale, že sa dlžník zrazu rozhodne, že vám dlžobu vyplatí a doručí peniaze priamo vám, neodkladne túto skutočnosť oznámte exekútorovi, najmä koľko peňazí ste prevzali a kedy. Ak tak neučiníte, môžete čeliť trovám exekútora.

Vymožené finančné prostriedky od dlžníka sa podľa zákona použijú v nasledovnom poradí,:

  1. trovy exekútora (najviac do výšky 24% z prostriedkov dlžníka)
  2. istina vymáhanej pohľadávky, teda dlhu
  3. príslušenstvo pohľadávky, ktoré vám priznali v exekučnom titule
  4. a nakoniec vaše trovy ako oprávneného.

Poplatky

Ak návrh podávate cez exekútora, exekútorovi prináleží odmena vo výške 16,50 € a v exekučnom konaní sa v súvislosti s podaním návrhu platí ešte súdny poplatok vo výške 16,50 €.

Čo v prípade ak sa dlžník zbavuje majetku

Niektorí dlžníci sa snažia zbavovať pred hroziacou exekúciou svojho majetku rôznymi spôsobmi. Aj keď exekútor zakáže dlžníkovi akokoľvek nakladať s majetkom, ktorý podlieha exekúcií, často sa stáva, že dlžník s exekúciou už počíta, a preto sa zbavuje majetku „preventívne“. Napríklad darovacími zmluvami. Takéto darovanie je možné napadnúť na príslušnom súde žalobou. Toto však môžete urobiť len vy ako veriteľ, exekútor to za vás urobiť nemôže. Odporovacia lehota sú tri roky, to znamená, že ak do tohto času pred začatím exekúcie dlžník svoj majetok niekomu daroval, môžete sa obrátiť na súd.

 

ZDROJ: slovensko.sk

Maklér mesiaca 10/2018
Langsfeldová Iveta
Langsfeldová Iveta 0917 740 063, 0905 834 198
Zoznam
nehnuteľností
Novinky a aktuality
PREDANÉ - rodinný dom Nevidzany PREDANÉ - rodinný dom Nevidzany 17028  rodinný dom Nevidzany 17028 - maklér Beseda...
Zmeny v poskytovaní úverov Zmeny v poskytovaní úverov Ďalšia výrazná zmena pri poskytovaní úverov Od...
Exekúcia z pohľadu veriteľa Exekúcia z pohľadu veriteľa Kedy a ako možno na niekoho podať návrh na exekúciu Už sme...
Dražba Exekúcia a dražba predajom nehnuteľnosti V predchádzajúcom článku sme si povedali...
Kedy nám hrozí exekúcia a čo robiť keď už je neskoro Kedy nám hrozí exekúcia a čo robiť keď už je neskoro V súčasnosti na Slovensku neexistuje...
BV real

Ďakujeme Vám za návštevu našej realitnej kancelárie. 

 

Novinky v našej ponuke do vášho emailu  Mám záujem.