BV Real - realitná kancelária

Realitná únia
0918 47 21 84
0905 83 41 98
BV real

Chcete predať vašu nehnuteľnosť výhodnejšie a za lepšiu cenu ? Prečítajte si náš e-book 

Využite naše viac ako 9 ročné skúsenosti - predaj, kúpa a prenájom byty, domy a pozemky. 

BV REAL realitná kancelária - Overené reality, Kompletné služby na jednom mieste. V našej ponuke nájdete na predaj, prenájom, kúpu byty, domy a pozemky. Najväčší záber pôsobenia je v okrese Prievidza, postupne sa rozširujeme aj v okresoch Partizánske, Topoľčany, Žiar nad Hronom.

Španielsko Benidorm komplexný rezort Sierra Cortina pri pláži Costa Blanca.

Turecko, Antalya, Alanya, turecká riviéra, slnečné pláže - domy, byty, apartmány.

Stačí si len pozrieť, vybrať a zavolať 

Exekúcia a dražba predajom nehnuteľnosti

V predchádzajúcom článku sme si povedali čo-to o exekúcií všeobecne. Dnes sa budeme trošku podrobnejšie venovať exekúcií vykonávanej predajom nehnuteľnosti na dražbe.

K výkonu tohto typu exekúcie sa zvyčajne pristupuje, až ako k poslednej možnosti, najmä pri exekúciách ,kedy má dlžník dlh na hypotéke a pod. Prvou možnosťou na výkon exekúcie býva spravidla exekúcia vykonávaná zrážkami zo mzdy a z iných príjmov.

K vykonaniu je nevyhnutný súhlas oprávneného, teda veriteľa, a zároveň musí byť dlžník majiteľom nehnuteľnosti. Tento druh exekúcie sa nevzťahuje len na samotnú nehnuteľnosť, ale aj na jej súčasti a príslušenstvo.

Začatie exekúcie

Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručuje:

  • dlžníkovi (vždy do vlastných rúk),
  • veriteľovi,
  • spoluvlastníkom nehnuteľnosti (taktiež do vlastných rúk),
  • všetkým osobám, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné alebo vecné právo,
  • spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, prípadne správcovi bytového domu,
  • okresnému úradu, v ktorom má dlžník bydlisko,
  • daňovému úradu,
  • Úradu vládneho auditu
  • a obci, v ktorej obvode je daná nehnuteľnosť.

Upovedomenie o začatí exekúcie je následne až do uverejnenia dražobnej vyhlášky vyvesené na úradnej tabuli exekútora. V tomto čase dlžník na príkaz exekútora nesmie previesť nehnuteľnosť na niekoho iného ani ju nijako zaťažiť. Veriteľ musí dať súhlas s exekúciou predajom nehnuteľnosti, ktorý je možné odvolať do uverejnenia dražobnej vyhlášky. Ak sa tak veriteľ rozhodne, je povinný uhradiť exekútorovi náklady, ktoré vznikli s prípravou dražby.

V prípade, že dlžník do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nepodá návrh na jej zastavenie alebo ho zamietne súd, exekútor vydáva exekučný príkaz, ktorý sa doručuje tým istým osobám ako upovedomenie. Po vydaní tohto príkazu exekútor zabezpečí znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti.

Začatie dražby

Termín dražby určuje exekútor dražobnou vyhláškou, ktorá sa následne doručuje do vlastných rúk veriteľovi, dlžníkovi, spoluvlastníkovi a každému, kto má k nehnuteľnosti vecné alebo predkupné právo. Následne vyvesí dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli a požiada obec v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť, prípadne aj okresný súd aby uverejnil dražobnú vyhlášku na svojej úradnej tabuli, prípadne aj v tlači. Táto vyhláška sa taktiež uverejňuje aj v Obchodnom vestníku.

Na účely obhliadky draženej nehnuteľnosti si môže exekútor, prípadne jeho zamestnanec vymôcť na prístup.

Kto sa môže dražby zúčastniť

Dražby sa nesmie zúčastniť exekútor a jeho zamestnanci, zapisovateľ, znalec, ktorý nehnuteľnosť ohodnotil a dlžník a jeho manžel/ka. Účastníci sa môžu zúčastniť osobne, prípadne prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Tento je povinný preukázať právo zastupovať záujemcu. Ďalšou podmienkou je aj zloženie zábezpeky vo výške polovice najnižšieho podania, ktoré záujemcovia o kúpu musia dať.

Samotný priebeh dražby

Samotná dražba prebieha podobne ako vo filme J. Licitátor opíše čo je predmetom dražby, to v akom stave je nehnuteľnosť, cenu určenú znaleckým posudkom a výšku najnižšieho podania, prípadne ešte iné doplňujúce informácie.

Následne vyzve účastníkov aby urobili podanie minimálne vo výške najnižšieho podania. Dražba sa koná dovtedy, kým dražitelia robia podania. Príklep je potom udelený tomu, kto urobil najvyššie podanie a kto splní podmienky ustanovené zákonom. V prípade, že niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a neurobilo sa vyššie prípustné podanie rozhodne exekútor žrebom. Výnimkou je, ak je jedným z týchto dražiteľov spoluvlastník alebo ten komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udeľuje sa príklep jemu. Tieto osoby teda majú prednostné právo pri dražbe nehnuteľnosti.

Následne prichádza na rad udelenie príklepu na dražbe, ktoré podlieha schváleniu súdom, ten rozhodne o schválení príklepu do 60 dní od doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu.

Výnimka

V prípade, že vymáhaná peňažná pohľadávka, ktorá bez príslušenstva, t.j. úroky z omeškania, neprevyšuje 2000 € (tzv. drobná exekúcia), nemožno ju vykonať predajom nehnuteľnosti. Výnimočne možno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti na základe schválenia súdu iba v prípade, ak sú proti dlžníkovi vedené viaceré exekúcie, v ktorých pohľadávky prevyšujú v súhrne 2000 € a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom.

 

ZDROJ: www.slovensko.sk

Maklér mesiaca 10/2018
Langsfeldová Iveta
Langsfeldová Iveta 0917 740 063, 0905 834 198
Zoznam
nehnuteľností
Novinky a aktuality
PREDANÉ - rodinný dom Nevidzany PREDANÉ - rodinný dom Nevidzany 17028  rodinný dom Nevidzany 17028 - maklér Beseda...
Zmeny v poskytovaní úverov Zmeny v poskytovaní úverov Ďalšia výrazná zmena pri poskytovaní úverov Od...
Exekúcia z pohľadu veriteľa Exekúcia z pohľadu veriteľa Kedy a ako možno na niekoho podať návrh na exekúciu Už sme...
Dražba Exekúcia a dražba predajom nehnuteľnosti V predchádzajúcom článku sme si povedali...
Kedy nám hrozí exekúcia a čo robiť keď už je neskoro Kedy nám hrozí exekúcia a čo robiť keď už je neskoro V súčasnosti na Slovensku neexistuje...
BV real

Ďakujeme Vám za návštevu našej realitnej kancelárie. 

 

Novinky v našej ponuke do vášho emailu  Mám záujem.